Udhëzues për mësuesit

Ky udhëzues është hartuar për mësuesit dhe shkollat në të gjithë botën të cilët kanë interes të bashkohen me fushatën #DrawDisability (vizato aftësinë e kufizuar) pë të çuar përpara advokasinë për këtë çështje. Udhëzuesi ndahet në dy pjesë: Pjesa e parë tregon përkufizime dhe çështje të tjera të rëndësishme për aftësinë e

Studim mbi Shpenzimet Publike për Fëmijët me Aftësi të Kufizuara

Pavarësisht përpjekjeve të mëdha nga OSHC-të, çështjet e fëmijëve në përgjithësi marrin më pak vëmendje dhe u jepet më pak prioritet në buxhetin e shtetit. Ajo çka është më e rëndësishme, madje edhe kur janë alokuar paratë e duhura për programin e fëmijëve, buxheti i shtetit shpërndan shumë më pak

Profili i personave me aftësi të kufizuara në Shqipëri

Aftësia e kufizuar dhe vulnerabiliteti janë fenomene dinamike dhe të lidhura në mënyrë komplekse. Në vendet e zhvilluara, korpusi i madh i kërkimeve empirike tregon se personat me aftësi të kufizuara përballen, ndër të tjera, me arritje relativisht më të ulëta në nivelin arsimor, shkallë më të ulët punësimi dhe

Ligji Nr. 93/2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara”

Ligji Nr. 93/2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara” përbën bazën e legjislacionit kombëtar në këtë fushë. Objekt i këtij ligji janë: a) përcaktimi i të drejtave thelbësore që lidhen me përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara, me qëllim garantimin e mundësive të barabarta për

Manual për mësues

Manuali i mëposhtëm u hartua duke marrë parasysh shumë përvoja të studiuesve e mësuesve të ndryshëm, e sidomos të atyre shqiptarë dhe kanadezë. Manuali heton dhe zhvillon parimet e praktikat gjithëpërfshirëse në kuadrin shqiptar të shekullit XXI si dhe ofron metoda e keshilla praktike e stimuluese për t’u zbatuar në

Analiza e praktikave më të mira lidhur me shërbimet me bazë komunitare për fëmijët me aftësi të kufizuara

Analiza e praktikave më të mira në zbatimin e Projektit ‘Shërbime me bazë komunitare për fëmijët me aftësi të kufizuara” është përgatitur me kërkesën e Save the Children në kuadër të këtij projekti. Projekti “Shërbime me bazë komunitare për fëmijët me aftësi të kufizuara” mbështetet nga Fondacioni The Margaret A.