Udhëzues për mësuesit

Ky udhëzues është hartuar për mësuesit dhe shkollat në të gjithë botën të cilët kanë interes të bashkohen me fushatën #DrawDisability (vizato aftësinë e kufizuar) pë të çuar përpara advokasinë për këtë çështje. Udhëzuesi ndahet në dy pjesë: Pjesa e parë tregon përkufizime dhe çështje të tjera të rëndësishme për aftësinë e

Profili i personave me aftësi të kufizuara në Shqipëri

Aftësia e kufizuar dhe vulnerabiliteti janë fenomene dinamike dhe të lidhura në mënyrë komplekse. Në vendet e zhvilluara, korpusi i madh i kërkimeve empirike tregon se personat me aftësi të kufizuara përballen, ndër të tjera, me arritje relativisht më të ulëta në nivelin arsimor, shkallë më të ulët punësimi dhe

Ligji Nr. 93/2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara”

Ligji Nr. 93/2014 “Për përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara” përbën bazën e legjislacionit kombëtar në këtë fushë. Objekt i këtij ligji janë: a) përcaktimi i të drejtave thelbësore që lidhen me përfshirjen dhe aksesueshmërinë e personave me aftësi të kufizuara, me qëllim garantimin e mundësive të barabarta për

Manual për mësues

Manuali i mëposhtëm u hartua duke marrë parasysh shumë përvoja të studiuesve e mësuesve të ndryshëm, e sidomos të atyre shqiptarë dhe kanadezë. Manuali heton dhe zhvillon parimet e praktikat gjithëpërfshirëse në kuadrin shqiptar të shekullit XXI si dhe ofron metoda e keshilla praktike e stimuluese për t’u zbatuar në

Aftësia e kufizuar te fëmijët në Shqipëri – Prevalenca e aftësisë së kufizuar, aksesi te shërbimet dhe cilësia e tyre

Nga pikëpamja etike, kujdesi për fëmijët në çdo shoqëri është ndër përgjegjësitë themelore të prindërve dhe të vetë shoqërisë. Nga ana tjetër, edhe pikëpamjet pragmatike theksojnë se, kujdesi për fëmijët me aftësi të kufizuara shton mundësitë që ata të jenë më të përgatitur dhe të marrin pjesë në mënyrë aktive

Qyteti për Personat me Aftësi të Kufizuar

Libërthi i mëposhtëm përpiqet të ndërgjegjësojë dhe edukojë në lidhje me ata elementë të përshtatshmërisë, të cilët duke qenë të pranishëm në trotuaret e qytetit, në ndërtesa, në transport etj. lehtësojnë të përditshmen e personave me aftësi të kufizuar por edhe të të moshuarve dhe nënave me fëmijë. Përshtatshmëria është