Manual për mësues

Manuali i mëposhtëm u hartua duke marrë parasysh shumë përvoja të studiuesve e mësuesve të ndryshëm, e sidomos të atyre shqiptarë dhe kanadezë. Manuali heton dhe zhvillon parimet e praktikat gjithëpërfshirëse në kuadrin shqiptar të shekullit XXI si dhe ofron metoda e keshilla praktike e stimuluese për t’u zbatuar në klasa gjithëpërfshirëse.

Për më tëpër:

Jam mes jush, i ndryshem, i ngjashem, i barabarte – Manual per mesues