Përfituesit e drejtpërdrejtë të këtij projekti do të jenë 60 mësues të ardhshëm, studentë të programeve të edukimit dhe 12 profesorë të 6 universiteve publike në Shqipëri të cilët do të trajnohen lidhur me përdorimin e TIK në mësimdhënien me nxënës me nevoja të veçanta arsimore. Ky projekt konsiderohet si iniciative PILOT, dhe për këtë arsye në terma afatgjatë të gjithë studentët e departamenteve të edukimit të përfshirë në projekt do të përfitojnë. Për më tepër, duke konsideruar që qëllimi kryesor i projektit është trajnimi i mësuesve të ardhshëm në përdorimin e TIK në SNE, përfituesit e drejtpërdrejtë afatgjatë do të jenë nxënësit me nevoja të veçanta arsimore dhe familjet e tyre.