Aksesi i Personave me Aftësi të Kufizuara në Shërbimet Publike në Shqipëri

Ky raport eshte hartuar ne kuader te studimit “Monitorimi i aksesit te personave me aftesi te kufizuara ne sherbimet publike ne Shqiperi”, studim i kryer nga Partnere per Femijet per Avokatin e Popullit gjate periudhes Korrik dhe Gusht 2015. Informacioni, gjetjet dhe perfundimet ne kete raport jane marre nga shqyrtimi i dokumentacionit dhe i legjislacionit; intervistat, pyetesoret, fokus grupet dhe vezhgimet e kryera me perfaqesues nga pushteti qendror dhe rajonal; profesionistet qe punojne me personat me aftesi te kufizuara apo me crregullime te shendetit mendor, prinderit dhe/ose anetaret e familjeve, perfaqesuesit e organizatave te shoqerise civile dhe personat me aftesi te kufizuara apo me crregullime te shendetit mendor.

Për me tepër shfletoni materialin e meposhtëm:

Av.Popullit-Monitorimi i Aksesit te PAK