Projekti “Unë Mësoj” ndihmë personave dhe nxënësve që nuk degjojnë

Video e mësipërme shpjegon projektin “Unë Mësoj” i cili ka për qëllim mbështetjen e edukimit të femijëve që nuk dëgjojnë nëpërmjet ICT